Thông báo : Điều chỉnh giá tệ từ 3690 xuống 3640 ngày 30/10/2022 . Các đơn hàng cũ trở về trước vẫn áp dụng tỷ giá cũ. Trân trọng !