Thông báo : Điều chỉnh giá tệ từ 3750 lên 3780 ngày 30/5/2021. Các đơn hàng cũ trở về trước vẫn áp dụng tỷ giá cũ. Trân trọng !