Thông báo : Điều chỉnh giá tệ từ 3580 xuống 3560 ngày 18/5/2023 . Các đơn hàng cũ trở về trước vẫn áp dụng tỷ giá cũ. Trân trọng !