Thông báo : Điều chỉnh giá tệ từ 3640 xuống 3600 ngày 15/3/2023 . Các đơn hàng cũ trở về trước vẫn áp dụng tỷ giá cũ. Trân trọng !